Права на повелбата на жртвите

Повелбата за жртвите одредува како треба да се постапува со жртвите на криминал и какви совети, поддршка и практични информации можат да добијат. Повелбата е наменета за жртвите, член на ужаленото семејство или нивен претставник и родител во име или наместо дете.

Преземете ја Повелбата
  • Да се однесуваат праведно, професионално и со достоинство и почит;
  • Бидете разбрани и разбирате - на вашиот прв јазик доколку е потребно;
  • Да се ажурираат во клучните фази и да се даваат релевантни информации;
  • Давателите на услуги ќе ги земат предвид вашите потреби;
  • Кажете ви за достапната поддршка и понесете некого со вас да даде поддршка;
  • Аплицирајте за компензација (во рок од две години од инцидентот што ја предизвикал повредата) ако сте биле жртва на насилно кривично дело;
  • Побарајте судска посета за запознавање и држете се колку што е можно повеќе од обвинетиот на суд;
  • Имајте можност да му кажете на судот како кривичното дело ви наштетило;
  • Побарајте да ви кажат како се управува со казната на сторителот; и
  • Известете ги давателите на услуги ако не сте задоволни од нивната услуга.