طرح حمایت از جنایت نفرت

'طرح حمایت از جنایت نفرت'

یک ویدیوی کوتاه که توضیح می‌دهد که طرح حمایت از جنایت نفرت چیست و چگونه می‌توانید اطلاعات بیشتری را در وب‌سایت جدید آنها بیابید.